IAFNederand, gevestigd aan Moerslag 7a, 6265 NC Eijsden-Margraten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

IAF Nederland, Moerslag 7a, 6265 NC Eijsden-Margraten +31623876061 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

IAF Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien je een formulier invult: 

 • Voor- en achternaam. 
 • Adresgegevens. 
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op jouw website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over de activiteiten van je klant op jouw website.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan via de secretaris, contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 • IAF Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

IAF Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IAF Nederland) tussen zit. IAF Nederland maakt gebruik van de volgende gegevensverwerkers: 

 • YourMailingListProvider (nieuwsbrief). De AVG-verklaring van YourMailingListProvider vind je hier
 • Acumulus (financiële administratie). De AVG-verklaring van Acumulus vind je hier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

IAF Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia/adres/e-mail-adres: tot wederopzegging 
 • Financiële transacties: naar wettelijke termijn 
 • Bijzondere mailings/enquêtes: maximaal 1 maand na dataverwerking 

Delen van persoonsgegevens met derden 

IAF Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IAF Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Lid worden van IAF Nederland verloopt via IAF World. IAF Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor de registratie van leden. Overdracht van gegevens van IAF World naar IAF Nederland vindt alleen uitzonderlijk en onder zeer strikte regulering plaats, bijvoorbeeld t.b.v. een ledenraadpleging. De gegevens worden daarna binnen 30 dagen verwijderd. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

IAF Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IAF Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

IAF Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

IAF Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris.

Deze verklaring is vervaardigd in 2019